Oferta

* * *

Outsourcing Kadry-Płace-Księgowość "EZKA" oferuje pełen zakres usług, począwszy od wsparcia w procesie rekrutacji, przygotowania dokumentów i bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia list płac, księgowania zdarzeń księgowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, PFRON.
Jesteśmy elastyczni w kształtowaniu zakresu usług naszej oferty do potrzeb Klienta.

Oferujemy następujące modele obsługi Klienta:

1. Obsługa księgowa na programie Outsourcing Kadry-Płace- Księgowość "EZKA",

2. Obsługa kadrowo- płacowa na programie  Outsourcing Kadry-Płace- Księgowość "EZKA",
3. Obsługa kadrowo- płacowa na programie kadrowo- płacowym Klienta,
4. Obsługa kadrowo- płacowa wszystkich zatrudnionych pracowników,
5. Obsługa kadrowo- płacowa wybranej grupy pracowników (np. kadra menadżerska).

 

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem min. premii, nagród, dodatków, urlopów, zwolnień lekarskich, godzin nadliczbowych, potrąceń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy,
 • kalkulacja wynagrodzeń i tworzenie list płac dla różnych form zatrudnienia,
 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i PFRON,
 • obsługa zwolnień lekarskich za pomocą e-PUAP,
 • przygotowanie informacji dla Klienta o wysokości i terminach zapłaty składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT 11, PIT 4R i PIT 8,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia,
 • przygotowywanie płatności z tytułu wynagrodzeń w tym przelewów w systemie bankowym Klienta,
 • sporządzanie raportów płacowych.
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy w tym: umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich , sporządzanie skierowań na badania i kontrola ich aktualności,
 • monitorowanie szkoleń bhp,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych do GUS,
 • sporządzanie raportów kadrowych.
 • podatkową książkę przychodów i rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • karta podatkowa,
 • deklaracje podatkowe PIT, VAT,
 • obsługa i wysyłka JPK,
 • ewidencja środków trwałych,
 • roczne rozliczenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • przegląd i analiza dokumentacji personalnej i wyprowadzenie zaległości w dokumentacji kadrowej klienta,
 • opracowanie zakresu obowiązków dla pracownika,
 • opracowanie i pomoc w wdrożeniu systemu ocen okresowych,
 • opracowanie i modyfikacja systemów premiowych,
 • opracowanie i aktualizacja regulaminów wewnętrznych w tym:
  • Regulamin Pracy,
  • Regulamin Wynagradzania,
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących Ochrony Danych Osobowych zgodnych z wymogami RODO,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy.