Oferta

* * *

Outsourcing Kadry-Płace-Księgowość "EZKA" oferuje pełen zakres usług, począwszy od wsparcia w procesie rekrutacji, przygotowania dokumentów i bieżącą obsługę kadrową , poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia list płac, księgowania zdarzeń księgowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów, rozliczenia z Urzędem Skarbowym , ZUS, PFRON. Jesteśmy elastyczni w kształtowaniu zakresu usług naszej oferty do potrzeb Klienta.

Oferujemy następujące modele obsługi Klienta:

1. Obsługa księgowa na programie Outsourcing Kadry-Płace- Księgowość "EZKA",

2. Obsługa kadrowo- płacowa na programie  Outsourcing Kadry-Płace- Księgowość "EZKA",
3. Obsługa kadrowo- płacowa na programie kadrowo- płacowym Klienta,
4. Obsługa kadrowo- płacowa wszystkich zatrudnionych pracowników,
5. Obsługa kadrowo- płacowa wybranej grupy pracowników (np. kadra menadżerska).

Zakres usług administracji płacowej obejmuje:

- naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem min. premii, nagród, dodatków, urlopów, zwolnień lekarskich, godzin nadliczbowych, potrąceń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy,
- kalkulacja wynagrodzeń i tworzenie list płac dla różnych form zatrudnienia,
- zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i PFRON,
- obsługa zwolnień lekarskich za pomocą e-PUAP,
- przygotowanie informacji dla Klienta o wysokości i terminach zapłaty składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy,
- sporządzanie rocznych deklaracji PIT 11, PIT 4R i PIT 8,
- przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia,
- przygotowywanie płatności z tytułu wynagrodzeń w tym przelewów w systemie bankowym Klienta,
- sporządzanie raportów płacowych .

Zakres usług administracji kadrowej obejmuje:

- sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy w tym: umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, świadectw pracy,

- sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców,
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- sporządzanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
- prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich,
- prowadzenie ewidencji badań lekarskich , sporządzanie skierowań na badania i kontrola ich aktualności,
- monitorowanie szkoleń bhp,
- sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych do GUS,
- sporządzanie raportów kadrowych.

Zakres usług księgowych obejmuje:

- podatkowa książka przychodów i rozchodów,

- ryczałt ewidencjonowany,

- karta podatkowa,

- deklaracje podatkowe PIT, VAT,

- obsługa i wysyłka JPK,

- roczne rozliczenia działalności gospodarczej

Doradztwo i usługi dodatkowe:

- doradztwo w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- przegląd i analiza dokumentacji personalnej i wyprowadzenie zaległości w dokumentacji kadrowej klienta,
- opracowanie zakresu obowiązków dla pracownika,
- opracowanie i pomoc w wdrożeniu systemu ocen okresowych,
- opracowywanie i modyfikacja systemów motywacyjnych-premiowych,
- opracowywanie i aktualizacja regulaminów wewnętrznych w tym:
     - Regulamin Pracy,
     - Regulamin Wynagradzania,
     - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących Ochrony Danych Osobowych zgodnych z wymogami RODO,
- reprezentowanie Klienta w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy.